Regulamin 14 PSS


Regulamin Zewnętrzny

Grupa w żaden sposób nie propaguje ideologii totalitarnych
Regulamin niniejszy powstał w celu uregulowania stosunków pomiędzy członkami Grupy oraz stworzenia jasnych i przejrzystych zasad na jakich mogą dołączyć w jej szeregi i uczestniczyć w jej życiu.
.
§1. Postanowienia ogólne

1. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „14 pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza" jest grupą rekonstrukcji historycznej działającą w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jako Koło stowarzyszenia.

2. Członkowie Grupy zajmują się odtwarzaniem wyglądu jednostek wojskowych. Cele Grupy i sposoby ich realizacji są zgodne ze Statutem TPZP.

3. Wszelkie koszty działalności grupy pokrywane są z dobrowolnych, doraźnych składek, grantów i darowizn. W przypadku osób niepracujących pobierana jest połowa wartości ustalonej składki. Wysokość składki ustala się raz w roku. Finanse Grupy będą księgowane w księgach handlowych TPZP na oddzielnym koncie.

4. Podstawą działania Grupy jest koleżeństwo, bezinteresowność i wzajemna pomoc. Przy wszelkich działaniach należy opierać się na tej naczelnej zasadzie.

5. Grupa nie ma osobowości prawnej, pod tym względem Grupę reprezentuje TPZP. Nie ma też charakteru paramilitarnego i nie zajmuje się działalnością polityczną.
§2. Członkowie

1. Członkiem Grupy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób nie przekraczających 18 roku życia wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz zgoda szefa grupy na uczestnictwo takiego członka w jej działaniach.

2. Obowiązki członka grupy:

- dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i Grupy,
- popularyzacja historii i tradycji Wojska Polskiego,
- przestrzeganie niniejszego regulaminu,
- rozstrzyganie sporów wewnętrznych na forum grupy,
- inicjowanie i aktywny udział w życiu grupy,

3. Członkostwo w Grupie dzieli się na 3 etapy:

- poborowy, kiedy to osoby zainteresowane udziałem w działaniach grupy nie posiadają jeszcze statusu członka Grupy a posiadany przez nie mundur i ekwipunek nie są kompletne. Osoby te mogą brać udział w Zebraniach Grupy (nie obowiązkowo) oraz w organizowaniu działań Grupy (nie obowiązkowo, bez umundurowania); Mają prawo także brać udział w zebraniach bez prawa głosu. Ustala się okres 3 miesięczny na uzupełnienie przez poborowego umundurowania i ekwipunku do poziomu rekruckiego.

- rekruckim, kiedy to osoba jest już członkiem Grupy i spełnia warunki Regulaminu Mundurowego dla Rekrutów. Ma ona obowiązek udziału w zebraniach Grupy i organizowanych przez Grupę imprezach oraz ćwiczeniach. Wyjątek stanowią największe imprezy rekonstrukcyjne w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne. Każdorazowo ustala to Szef Grupy. Mają prawo także brać udział w zebraniach bez prawa głosu. Ustala się okres 3 miesięczny na uzupełnienie umundurowania i oporządzenia do poziomu strzeleckiego, oraz obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach musztry w okresie rekruckim. Rekrut ma prawo do udziału w przynajmniej jednej rekonstrukcji w wypożyczonym mundurze o wyborze rekonstrukcji decyduje Szef grupy.

- strzeleckim (pełnoprawni członkowie grupy), którzy spełniają zarówno warunki Regulaminu Mundurowego jak i Regulaminu Wewnętrznego Grupy. Mają oni obowiązek udziału we imprezach Towarzystwa udziału w przynajmniej 4 rekonstrukcjach i obowiązkowo w rekonstrukcji odbywającej się na terenie Powiatu Przasnyskiego. , brać pełny udział w pracach i działaniach Grupy, jej zebraniach i ćwiczeniach mają prawo bierne i czynne wyborcze do władz Grupy;
-osoby które z różnych przyczyn nie były w stanie sprostać powyższym wymaganiom a utożsamiają się z Grupą oraz wspierają Grupę we wszystkich jej działaniach, a z różnych przyczyn nie mogą wstąpić w szeregi grupy mogą zostać - Sympatykiem Grupy. Po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą Grupy może wziąć udział w konkretnych działaniach realizowanych przez Grupę. Mają prawo także brać udział w zebraniach bez prawa głosu.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej ma takie samo prawo głosu jak każdy strzelec – członek Grupy.
Po przedstawieniu pisemnego oświadczenia, dotyczącego choroby, ważnej przyczyny rodzinnej lub losowej, członek grupy jest zwolniony z uczestnictwa w wymaganej regulaminem liczbie rekonstrukcji.

4. Grupę można opuścić w każdym momencie na własny wniosek. W wypadku prawomocnego pozbawienia praw publicznych, w wyniku złamania, nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia i regulaminu członek może zostać wydalony z Grupy na mocy decyzji Zebrania Ogólnego..
Do wykluczenia członka może dojść w następujących warunkach :
- nieprzestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących w Grupie,
- zanik aktywności w działaniach na rzecz Grupy,
- naruszenie prawa obowiązującego na terenie RP lub utrata praw publicznych w wyniku wyroku sądowego.

5. Wszyscy pełnoprawni członkowie grupy-strzelcy, posiadają mundury w stopniu szeregowego z wyjątkiem sytuacji, gdy ze względów historycznych wymagany jest wyższy stopień.


6. Decyzja o awansie członka-strzelca na wyższy stopień zapada bezwzględną większością głosów na Zebraniu Ogólnym lub decyzją Szefa Grupy w sytuacji nie cierpiącej zwłoki. Dotyczy to także przyznawania odznaczeń specjalnych (odznaki pamiątkowe itp.).

§3. Władze

A. Zebranie Ogólne

1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą w Grupie.

2. Obecność na Zebraniu jest obowiązkowa dla Rekrutów i Strzelców.

3. Zebranie zwoływane jest przez Szefa Grupy nie rzadziej niż raz w roku.

4. Zebranie może być także zwołane na wniosek co najmniej 60% pełnoprawnych członków Grupy.

5. Zadania i uprawnienia Zebrania Ogólnego:

- wyznaczanie kierunków działania Grupy
- przyjmowanie sprawozdań Szefa Grupy i Koordynatorów poszczególnych projektów
- podejmowanie decyzji o usunięciu członka z Grupy
- wybór Szefa Grupy
- zmiany regulaminu
- Zebranie Ogólne ma prawo do dysponowania środkami finansowymi grupy;

6. Wszystkie decyzje Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów (ponad 50% głosów z decydującym głosem Szefa w przypadku równej ilości głosów).

7. W głosowaniu wybierany jest Zarząd Grupy składający się z 4 członków który z pomiędzy siebie wybiera Przewodniczącego (Szef grupy) Zastępcy, Rzecznika-Sekretarza i Skarbnika.
8. W Grupie działają następujące organy: Przewodniczący (Szef) Grupy, Zastępca Przewodniczącego Grupy, Rzecznik Grupy, Skarbnik.

Rzecznik Grupy wraz z Szefem jest odpowiedzialny za kontakty zewnętrzne dotyczące funkcjonowania grupy.

B. Szef Grupy

1. Szef kieruje pracą Grupy w okresach pomiędzy Zebraniami.

2. Szef jest wybierany przez Zebranie na dwuletnią kadencję. Na zakończenie roku kalendarzowego składa on sprawozdanie przed Zebraniem Ogólnym. Szef składa także coroczne plany i sprawozdania z działalności Grupy do Zarządu TPZP.

3. Zadania Szefa:
- dbanie o harmonijny rozwój równolegle realizowanych projektów
- zatwierdzanie projektów do realizacji
- przygotowywanie wspólnie z Koordynatorami projektów planu działań Grupy i nadzór nad ich realizacją
- przyjmowanie nowych członków
- zwoływanie Zebrania Ogólnego
- reprezentowanie interesów Grupy na zebraniach Zarządu TPZP
- reprezentowanie Grupy w kontaktach partnerami zewnętrznymi.
4. Szef Grupy może powierzyć określone zadania wybranym członkom Grupy przekazując im odpowiednie pełnomocnictwa. W przypadku nieobecności Szefa Grupy, jego obowiązki pełni Zastępca, lub osoba wyznaczona.
5. Zastępca Przewodniczącego (Szefa) Grupy wykonuje zadania powierzone mu przez szefa Grupy, oraz zastępuję go w razie nieobecności.
6. Skarbnik zobowiązany jest do dbania o płynność finansową Grupy. Jest upoważniony do zbierania składek członkowskich, wpisowego, oraz innych środków finansowych. Wypłaty z środków grupy mogą być dokonane na podstawie decyzji przynajmniej dwóch członków Rady, lub na podstawie decyzji podjętych na Zebraniu Ogólnym. Skarbnik raz w roku przedstawia sprawozdanie finansowe.

C. Koordynatorzy projektów

1. Każdy projekt jest kierowany przez Koordynatora projektu.

2. Koordynator jest wyłaniany z grona Zespołu projektu.

3. Jeśli Zespół projektu liczy ponad 8 osób wybór odbywa się poprzez głosowanie członków Zespołu.

4. W wypadku projektów angażujących mniejszą liczbę osób Koordynatorem zostaje inicjator projektu co każdorazowo potwierdza Szef Grupy.

5. Koordynator współtworzy plan działania Grupy w zakresie swojego projektu.

6. Koordynator jest odpowiedzialny za tempo realizacji projektu.

7. Koordynator projektu może pełnić funkcje dowódcy polowego rekonstruowanego pododdziału.

8. Koordynatorzy składają przed Zebraniem sprawozdanie z realizacji swoich projektów.
Regulamin Wewnętrzny

Regulamin niniejszy powstał w celu podniesienia profesjonalizmu grupy, jej wizerunku oraz jak najwierniejszego rekonstruowania reprezentowanych przez nią jednostek na zasadach jednolitości, zgrania, i realizmu. Ma on też na celu eliminacje wszelkich odchyleń od dobrze zrozumianych norm społeczno-obyczajowych oraz osób, dla których jest to tylko kolejne, krótkie i nic nie znaczące zajęcie w ich życiu.
1. Zasady ogólne.


W każdej sytuacji należy zachowywać powagę munduru i należycie zachowywać się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości, imprez.

Na odstępstwa od regulaminu np. swobodne rozmowy na tematy wewnętrzne można sobie pozwolić jedynie poza osobami postronnymi, kiedy nie wpływają one na wizerunek grupy.

Rekonstruktorzy nie powinni wyrażać swoich krytycznych uwag w swoim gronie ani poza nim na temat innych rekonstruktorów w miejscach publicznych oraz wśród osób postronnych.

Należy dążyć do historycznej dokładności i autentyczności z realiami odtwarzanej epoki, jednolitości w ramach grupy pod względem umundurowania i ekwipunku.

Wszelkie komendy, podawane w sposób jasny i przejrzysty z zachowaniem możliwości ich realizacji powinny być wykonywane natychmiast i bez dyskusji. Te wygłaszane mogą być w czasie wolnym, poddawane pod dyskusje co do ich formy, lecz nie co do ich zasadności.


W rozmowie z szerszą publicznością należy unikać dyskusji na temat zasadności naszego działania, nie mieszać się do polityki, zarówno byłej jak i współczesnej, nie poddawać się podchwytliwym pytaniom mającym na celu dyskredytację Was. Nie odpowiadać na przejawy złego wychowania, , ignorować osoby niezrównoważone, nietrzeźwe, jak i zaczepki osobiste.

Brud to coś naturalnego w wojsku i jego odtwarzaniu. Jednak stosuje się to tylko i wyłącznie do ćwiczeń i działań bojowych . Nie należy zapominać, że w każdej wolnej chwili konieczne jest czyszczenie całego umundurowania, ekwipunku a przede wszystkim uzbrojenia osobistego i zespołowego przez osoby za nie odpowiedzialne. Wszelkie nie dociągnięcia pod tym względem jak i niestaranne noszeni munduru, niedbałość o szczegóły historyczne, podważanie słusznych decyzji przełożonych dyskredytują rekonstruktora i jego działania przysparzając kłopotów sobie i kolegom z oddziału.

Spożywanie alkoholu w czasie ćwiczeń, manewrów między grupowych, inscenizacji i wszelkich innych wystąpień grupy w umundurowaniu dozwolone jest jedynie w minimalnym wymiarze nie kolidując z wyznaczonymi zadaniami. Dozwolone jest spożywanie alkoholu w czasie wolnym, poza osobami postronnymi. Wyjątek stanowią różnego rodzaju uroczystości, poczęstunki itp. na których alkohol spożywa się w wyznaczonych miejscach, razem z innymi uczestnikami, gośćmi. Każdorazowo decyduje o tym Dowódca Oddziału.


Palenie tytoniu odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w regulaminie, w czasie wolnym, poza miejscami zakwaterowania, miejscami publicznymi, środkami komunikacji publicznej. W czasie ćwiczeń palić można w czasie wolnym szanując nie palących Kolegów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Używanie telefonów komórkowych przez umundurowanych członków grupy dozwolone jest jedynie w przypadku związanymi z obowiązkami w pracy czy też w domu, zgłaszanymi każdorazowo Dowódcy Oddziału przez wystąpieniami. Telefon z włączonym dzwonkiem i wibracją w czasie spotkań Grupy posiada jedynie Dowódca Oddziału. Jego zastępca oraz st. strzelcy mogą posiadać przy sobie telefony z wyłączonym dźwiękiem. Odbieranie połączeń w czasie przemarszu, inscenizacji bez wiedzy i zgody Dowódcy jest zabronione. Nie tycz się to czasu wolnego, kiedy to pozostali członkowie mogą używać telefonów w miejscach zakwaterowania.

Zabrania się ingerencji krawieckiej w krój i długość mundurów będących do dyspozycji grupy, zobowiązuje się jednocześnie do dbania o mundur członka, który otrzymał mundur na zasadzie wypożyczenia od grupy.
Mundury będące do dyspozycji grupy, a nie będące własności członka grupy, który je aktualnie posiada, muszą być udostępniane do dyspozycji innym członkom grupy w razie potrzeby.

2.Sposób odtwarzania wyglądu i zachowań osobistych rekonstruktora.

Członek grupy biorący udział w rekonstrukcjach zobowiązany jest znać komendy wydawane w języku rosyjskim oraz musztrę armii rosyjskiej, obowiązujące w czasie I Wojny Światowej.

Zabronione jest noszenie rąk w kieszeni, podpieranie się ścian, siedzenie w sposób nienormalny. Sylwetka powinna być maksymalnie wyprostowana i jednocześnie swobodna w czasie wolnym, zwłaszcza na wszelkich występach, uroczystościach.

Zabronione jest żucie gumy w mundurze.

Zabronione jest noszenie kolczyków, ozdób, opasek, biżuterii (za wyjątkiem symboli religijnych na szyi). Obrączki ślubne mogą być noszone jedynie przez osoby żonate - na prawej ręce.

Fryzura powinna byś schludna i zgodna z tą, stosowaną w pierwszej połowie XX wieku w formacjach wojskowych, gdzie nie dopuszczalne było noszenie włosów dłuższych niż ok.2cm. Dopuszczane jest noszenie włosów na długość do uszu (poniżej nich skóra ma być zgolona). Niedopuszczalne jest farbowanie włosów-mają one mieć swoją naturalną barwę.

Zabronione jest noszenie zarostu podczas wystąpień w mundurze za wyjątkiem wyraźnej brody lub wąsów. Należy golić się codziennie w ramach możliwości.

Wszelkie widoczne tatuaże powinny być zakrywane podczas nie kompletnego umundurowania. Jak najmniej widoczne mogą być jedynie tatuaże w formach patriotycznych.


Okulary noszone przez osoby zmuszone do tego powinny być zgodne z wzorami stosowanymi w pierwszej połowie XX w. czyli szkła okrągłe, oprawki druciane lub z tworzywa.

Z racji rozpowszechniania się użycia zegarków na pocz. XX w. dozwolone jest noszenie wyłącznie zegarków kieszonkowych bądź zegarków na rękę z cyframi rzymskimi bądź arabskimi, wraz z paskiem ze skóry naturalnej. Wynalazek datownika nie był jeszcze znany i stosowany w tym czasie, więc, niewskazane jest używanie zegarków tego typu.

Salutowanie jako sposób pozdrowienia witanych osób należy stosować zawsze, zwłaszcza względem kombatantów lub obecnie służących w siłach Zbrojnych RP lub członków obcych sił zbrojnych. Podczas przywitania należy stosować przedrostek: Pan, Pani. Analogicznie stosuje się to do innych rekonstruktorów na zasadach określonych w regulaminach odtwarzanej przez nas formacji.

Palenie tytonie nie jest wskazane z racji jego szkodliwości. Papierosy powinny być przenoszone w miękkich paczkach, bez folii, banderoli. Należy używać papierosów z białymi filtrami lub najlepiej bez filtra. Do ich odpalania używać jedynie zapałek w pudełkach kartonowych lub prostych zapalniczek benzynowych.


3.Sposób odtwarzania wyglądu munduru i ekwipunku.


Podczas każdego wyjazdu na lub powrotu z rekonstrukcji/inscenizacji, co najmniej dwóch członków Grupy jest w pełni umundurowanych i wyekwipowanych

Rekonstruktor odtwarza regułę, nie wyjątek. Zabronione jest odtwarzanie zasłyszanych lub dostrzeżonych na podstawie rzadkich i unikalnych zdjęć postaci z wyjątkowo noszonymi częściami ekwipunku, rodzaju umundurowania.

Nie należy zapominać o tym, że nie nosimy umundurowania i oporządzenia, ale jesteśmy w nie umundurowani, nie przebieramy się w żołnierzy a rekonstruujemy ich wygląd i kultywujemy tradycje wybranej jednostki.

Rekonstruktorom nie wolno nosić odznaczeń za męstwo oraz innych odznak i odznaczeń bojowych. Wyjątek stanowią tutaj odznaki rekonstruowanych oddziałów (odznaki pułkowe), których prawo do noszenia przysługuje wyłącznie pełnoprawnym członkom Grupy-Strzelcom. Każdorazowo o jej użyciu decyduje Szef Grupy/Dowódca Oddziału.

Cywilne, współczesne części zewnętrznej garderoby należy całkowicie usunąć nawet pod umundurowaniem. Wyjątek stanowią tutaj wypadki i sytuacje grożące utratą zdrowia przez rekonstruktora.

Nie należy stosować elementów umundurowania i ekwipunku w ubiorze cywilnym.

Nakrycia głowy mają być zdejmowane podczas jazdy środkami komunikacji miejskiej, spożywania posiłków (nie należy ich kłaść na stole) i w miejscach kultu religijnego. Pamiętać trzeba, że ma być ono odpowiednio do jego rodzaju noszone zawsze poza pomieszczeniami wychodząc na wolne powietrze, chyba że występuje się oficjalnie „z uzbrojeniem w służbie”, w czasie inscenizacji itp.

Mundur ma być zawsze czysty i obciągnięty, stosownie dopasowany do sylwetki. Buty mają być w ramach możliwość zawsze czyste i posiadać blask a podkucie w należytym stanie powinno być kompletne.

Nie należy obwieszać się wszelkimi innymi nie stosowanymi aktualnie w ubiorze okryciami nosząc je na rękach, ramionach itp.

Należy zapinać wszystkie guzki. Pas nosić dostatecznie zaciśnięty, nie wkładać dużych obłych rzeczy do kieszeni, nie dopuszczać do wystawiania spoza nich jak i ekwipunku wszelkich współczesnych rzeczy, długopisów, jedzenia.

Powyższy regulamin i pisemne zobowiązanie się do jego przestrzegania będzie (poza spełnieniem warunków mundurowych) warunkiem przyjęcia w skład pełnoprawnych członków Grupy -Strzelców z grona Rekrutów.

Dzięki przestrzeganiu tego Regulaminu i stosowaniu się jak najdokładniej cały oddział i wszyscy rekonstruktorzy z osobna będą dla widzów i obserwatorów bardzo autentyczni zgodnie z zasadą, że skoro to jest takie rzeczywiste to tak rzeczywiście było! Również spotkania grupy będą przebiegać wedle warunków w jakich rekonstruowane przez nas oddziały żyły podnosząc tym samym realizm i nasze przeżycia.

Nie przestrzeganie tego regulaminu, rażące łamanie jego postanowień będzie skutkowało: – upomnieniem w przypadku kilkukrotnego nie zastosowania się do niego, - złożeniem wniosku pod głosowanie na Zebraniu Grupy o wykluczenie osoby nagminnie je łamiącej z członkostwa w Grupie.Powyższy regulamin zewnętrzny i wewnętrzny 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza wchodzi w życie z dniem podpisania.
Obrębiec 30.09.2011